Per acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Rugby de data 18 de Juny de 2021, es convoca l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dia 8 de Juliol d’enguany a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona, a la seu de l’INEFC Barcelona.

ORDRE DEL DIA

1- Informe del president de la Federació Catalana de Rugby.

2- Nomenament de dos interventors entre els membres de l’Assemblea assistents a la mateixa, que aprovaran i signaran l’acta, si s’escau, conjuntament amb el President i Secretari de la Federació.

3- Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats corresponent a la temporada 2020/2021.

4- Fixar el preu de les llicències per la temporada 2021/2022.

5- Presentació i aprovació, si s’escau, del pla general d’actuació per a la temporada 2021/2022.

6- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici econòmic del 1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2022.

7- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels Clubs.

8- Torn obert de paraules.