Avís Legal

Condicions d’accés i utilització́ de la pàgina web

www.rugby.cat és un domini d’Internet titularitat de la Federació́ Catalana de Rugby, amb CIF nº G08665432, domiciliada a Barcelona, Rambla de Guipúscoa, 27 (08018), i inscrita amb el nº 1.437 del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

la FCR es troba regulada per la normativa esportiva vigent, així com pels seus Estatuts, Reglaments i resta de normativa interna que trobarà publicada a l’apartat “Normatives” d’aquesta pàgina.

Mitjançant el present avis legal, s’informa als usuaris de les condicions generals aplicables a la utilització́ o consulta dels serveis que es faciliten a través d’aquesta Web. La utilització́ o consulta dels serveis indicats suposa per part dels visitants o usuaris la plena acceptació́ i sense reserves de les condicions que s’exposen al present avís legal. El visitant es compromet a utilitzar aquesta Web i els serveis que s’hi ofereixen, de conformitat a la llei, a les presents condicions generals, a la moral i bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic.

La FCR es reserva la facultat, en tot moment i sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions al present avís legal, a la informació́ continguda a la seva web o en la configuració́ d’aquesta. Així́ mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment o de millora de les mateixes.

 

Continguts

Tots els continguts que es publiquen a través d’aquesta Web, incloent els textos, dades personals, informació́ , imatges, disseny, logotips i qualsevol altre material són de titularitat de la la FCR, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests a la FCR. Tots els drets estan reservats. Sota cap concepte, l’accés a la pàgina web implica la renúncia o cessió́ de tals drets, ni confereix cap dret d’utilització́ , modificació́ , distribució́ , reproducció́ o explotació́, sense que es disposi prèviament del consentiment escrit i exprés per part del titular del dret. La vulneració́ d’aquesta normativa, ja sigui de forma directa o indirecta i a través de qualsevol mitjà o suport implicarà̀ la interposició́ de les accions legals pertinents.

Els titulars de les dades i imatges que es publiquen a través d’aquesta pàgina Web poden posar en coneixement de la FCR qualsevol observació́ que els afecti o els pugui perjudicar, enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@rugby.cat

 

Enllaços

El Portal posa a la disposició́ dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços que els permeten accedir a llocs i pàgines web pertanyents i/o gestionats per terceres. La instal·lació́ d’aquests enllaços al Portal té per únic objecte facilitar als usuaris la recerca de continguts i serveis disponibles a Internet, així́ com l’accés a la informació́ .

El fet d’incloure enllaços no implica l’existència de cap relació́ entre la FCR i el propietari de la pàgina web enllaçada, com tampoc l’acceptació́ i aprovació́ per part de la FCR dels seus continguts i/o serveis, essent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.

La FCR no té cap control sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen al Portal i no assumeix cap responsabilitat pel contingut, ni pels serveis als quals el visitant pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos.

Per aquest motiu, es recomana a l’usuari d’extremar la prudència quan s’accedeixi als portals enllaçats i preguem que, en cas que visualitzi qualsevol contingut que consideri il·lícit, perjudicial o ofensiu, ens ho comuniqui immediatament enviant un correu electrònic a l’adreça: info@rugby.cat amb la finalitat de que ho puguem solucionar.

 

Àrea privada

Per poder accedir a les àrees privades d’aquest portal cal autorització prèvia de la FCR omplint el formulari corresponent i adjuntant la documentació que s’indica. Cada club disposarà d’un nom d’usuari i contrasenya d’accés individual i s’haurà de comprometre a complir les instruccions i mesures de seguretat que es facilitin a cada moment.

Les dades o imatges a les quals es pugui accedir a través dels noms d’usuari i contrasenyes no es poden comunicar a tercers, ni difondre de forma oberta a través d’Internet o de qualsevol altre mitjà, sense la prèvia autorització́ expressa de la FCR o de l’afectat.

Els danys que puguin derivar-se del mal ús de la informació́ publicada a les àrees privades o de la falta de confidencialitat de la contrasenya assignada al club, serà̀ responsabilitat del propi club, el qual haurà̀ de respondre davant dels perjudicats, la FCR, l’Agència Espanyola de Protecció́ de Dades i l’Agència Catalana de Protecció́ de Dades.

 

Política de Privacitat del portal

Excepte en relació́ a la utilització́ de cookies que pot consultar a la pestanya corresponent, la FCR tan sols disposa de la informació́ que l’usuari facilita voluntàriament a través de la complementació́ dels formularis que es posen a disposició́ de tots els visitants o dels correus electrònics que es poden dirigir a la FCR. Aquestes dades són tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades per gestionar la seva sol·licitud, per a l’enviament d’informació relacionada amb el basquetbol i la realització d’estadístiques.

La FCR guardarà̀ les dades de caràcter personal que li siguin voluntàriament facilitades en un fitxer de la seva titularitat que ha estat inscrit al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció́ de Dades, i adoptarà̀ les mesures tècniques necessàries d’acord amb la normativa vigent, per tal d’evitar la seva alteració́ , pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La FCR podrà enviar, mitjançant correu electrònic, postal o per qualsevol mitjà telemàtic, a tots els seus federats o usuaris que s’inscriguin als serveis oferts a través d’aquesta pàgina o de les aplicacions mòbils de la Federació, comunicacions sobre les activitats que organitzi, així com qualsevol altra informació relacionada amb l'esport del rugby. Per l’enviament d’aquestes notificacions es podran utilitzar eines que permetin el seguiment, anàlisi i realització d’estadístiques amb la finalitat de verificar la correcta entrega i valorar la resposta rebuda, a fi de millorar la nostra comunicació amb els destinataris. No obstant, es podrà donar de baixa d’aquests enviaments en qualsevol moment.

Es posa en coneixement de les persones interessades que poden exercir els drets d'accés, rectificació,supressió i limitació o oposició del tractament de les seves dades personals, mitjançant petició escrita dirigida.

al responsable de seguretat de l'entitat, acompanyada de la còpia d'un document oficial d'identificació (DNI,NIE o passaport) dirigit a la direcció següent: Rambla Guipúscoa 27, 08018 Barcelona o bé al següent correu electrònic info@rugby.cat.

Si no hagués obtingut satisfacció en l'exercici d'aquests drets, la persona interessada podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agdpd.es).

 

Seguretat

La FCR ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió́ necessàries per mantenir el nivell de seguretat necessari, d’acord a la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible, i sempre de conformitat amb l’estat de la tècnica, la seva alteració́ , pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

No obstant, la FCR no pot garantir que el portal o el servidor on s’allotja estiguin lliures de virus i tampoc es fa responsable dels danys que es puguin derivar de l’accés al portal.

 

Legislació́ aplicable

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació́ i jurisdicció́ espanyoles.