La Federació Catalana de Rugby convoca l'Assemblea General Ordinària per al proper dijous 26 de novembre a les 19h en primera convocatòria i a les 19.30h en segona.

Degut a les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia del coronavirus, l'assemblea es realitzarà de forma telemàtica.

Aquesta assemblea servirà per presentar els comptes de l'exercici del 2019 i aprovar-los per part dels clubs, si així ho consideren oportú.

Aquest és l'ordre del dia de l'Assemblea General Ordinària:

1- Informe del President de la Federació Catalana de Rugby.

2- Nomenament de dos interventors entre els membres de l'Assemblea assistents a la mateix, que aprovaran i signaran l'acta, si s'escau, conjuntament amb el President i Secretari de la Federació.

3- Presentació i aprovació, si s'escau, de l'exercici econòmic de l'1 de setembre de 2019 al 31 d'agost de 2020, amb el tancament del balanç i el compte de resultats.

4- Propostes de clubs, si s'escau.

5- Torn obert de paraules.

Barcelona, a 3 de novembre de 2020.