Per acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Rugby, de data 30 de juny de 2020, es convoca als representants dels diferents clubs catalans a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dia 28 de juliol d’enguany a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona, a l'INEFC, Av. de l’Estadi 12-22, Barcelona.

 

Ordre del dia:

 

1- Informe del president de la Federació Catalana de Rugby.

2- Nomenament de dos interventors entre els membres de l'Assemblea assistents a la mateixa, que aprovaran i signaran l'acta, si s'escau, conjuntament amb el President i Secretari de la Federació.

3- Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria d'activitats corresponent a la temporada 2019-2020.

4- Fixar el preu de les llicències per la temporada 2020–2021.

5- Presentació i aprovació, si s’escau, del pla general d'actuació per a la temporada 2020-2021.

6- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l'exercici econòmic de l'1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021.

7- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels Clubs.

8- Torn obert de paraules.

 

Adjunta trobareu:

 

Memòria de la temporada 2019/20 

Normativa i funcionament de l'Assemblea