Per acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Rugby, de data 30 de maig de 2023, es convoca l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dia 26 de juny d’enguany a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona, a l'INEFC, Av. de l’Estadi 12-22, Barcelona:

Aquest serà  l'ordre del dia que es tractarà a l'assemblea de la FCR:

1. Informe del President.

2. Nomenament de dos interventors entre els membres de l’Assemblea assistents a la mateixa, que aprovaran i signaran l’acta, si s’escau, conjuntament amb el President i Secretari de la Federació.

3. Aprovar, si s’escau, la Memòria d’activitats de la temporada 2022 – 2023.

4. Aprovar, si s’escau, el pla general d’actuació per a la temporada 2023 - 2024.

5. Aprovar, si s’escau, el preu de les llicències per a la temporada 2023 – 2024.

6. Aprovar, si s’escau, el pressupost per l’exercici econòmic 01/09/2023 – 31/08/2024.

7. Aprovar, si s’escau, la afiliació de la Federació Catalana de Rugby a l’entitat denominada Unió d’Esports de Catalunya i designar el President com a representant de la Federació en aquesta entitat.

8. Aprovar, si s’escau, les propostes presentades pels clubs.

9. Torn obert de paraules.