Per acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Rugby, de data 15 de novembre de 2023, es convoca l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dia 14 de desembre d’enguany a les 18 hores de forma telemàtica.

Ordre del dia

1- Informe del president de la Federació Catalana de Rugby.

2- Nomenament de dos interventors entre els membres de l’Assemblea assistents a la mateixa, que aprovaran i signaran l’acta, si s’escau, conjuntament amb el President i Secretari de la Federació.

3- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’exercici econòmic del 1 de setembre de 2022 al 31 d’agost de 2023, amb el tancament del balanç i el compte de resultats.

4- Aprovar, si s’escau, la afiliació de la Federació Catalana de Rugby a l’entitat denominada Unió d’Esports de Catalunya i designar el President com a representant de la Federació en aquesta entitat.

5- Propostes de clubs, si s’escau.

6- Torn obert de paraules.