Assemblea General Ordinària, dijous 4 de juliol

Dijous 4, Assemblea

Per acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Rugby, de data 4 de juny de 2019, es convoca als presidents dels clubs catalans a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dia 4 de juliol d’enguany a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona, al INEFC, Av. de l’Estadi 12-22, Barcelona:

Ordre del dia

1.- Informe del president de la Federació Catalana de Rugby.

2.- Nomenament de dos interventors entre els membres de l’Assemblea assistents a la mateixa, que aprovaran i signaran l’acta, si s’escau, conjuntament amb el President i Secretari de la Federació.

3.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats corresponent a la temporada 2018-2019.

4.- Fixar el preu de les llicències per la temporada 2019-2020.

5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pla general d’actuació per a la temporada 2019-2020.

6.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici econòmic del 1 de setembre de 2019 al 31 d’agost de 2020.

7.- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels Clubs.

8.- Torn obert de paraules.

 Barcelona a 5 de juny de 2019

La Junta Directiva

logo NUEVO fede fondo TRANSPA

Contacta amb nosaltres