Per acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Rugby, de data 27 de maig de 2024, es convoca l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dia 25 de juny d’enguany a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona.

La mateixa es farà dual per tant podreu assistir presencialment al INEFC, Av. de l’Estadi 12-22, Barcelona o mitjançant l’enllaç que enviarem oportunament:

ORDRE DEL DIA

1. Informe del President.

2. Nomenament de dos interventors entre els membres de l’Assemblea assistents a la mateixa, que aprovaran i signaran l’acta, si s’escau, conjuntament amb el President i Secretari de la Federació.

3. Aprovar, si s’escau, la Memòria d’activitats de la temporada 2023 – 2024.

4. Aprovar, si s’escau, el pla general d’actuació per a la temporada 2024 -2025.

5. Aprovar, si s’escau, el preu de les llicències per a la temporada 2024 – 2025.

6. Aprovar, si s’escau, el pressupost per l’exercici econòmic 01/09/2024 – 31/08/2025.

7. Aprovar, si s’escau, les propostes presentades pels clubs.

8. Torn obert de paraules.

Barcelona a 28 de maig de 2024

Junta Directiva Federació Catalana de Rugby