Acta de l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Rugby, celebrada el dia 4 de juliol de 2019

Clubs amb dret a vot:
Associació de Veterans Futbol Club Barcelona
Barcelona Universitari Club
RC L’Hospitalet
Badalona RC
Gòtics RC
Unió Esportiva Santboiana
Alella RC
Club Esportiu Universitari
Anoia RC
Osona RC
Lleida CR
Químic CR
CR Sant Cugat
RC Sitges
CR Tarragona
Cervelló CR
Clubs sense dret a vot:
RC Cornellà, Garrotxa RC, GEiEG
Representants FCR
Ignasi Planas Rivas, President
Alberto Gil Latorre, Secretari; Carles Gil, Vocal
Juan José Hernández, Gerent
Marc Sentís Sabaté, Director Esportiu
Marc Riera, Coordinador àrbitres

 
A les 19.10, en segona convocatòria, amb la assistència de 16 clubs amb dret a vot i 3 sense s'inicia l’Assemblea.
1- Informe del president de la Federació Catalana de Rugby
El President fa un breu resum de la temporada que ha mostrat un creixement de llicències d’un 4% desprès de dues temporades gairebé estancats. Expressa la seva satisfacció pel treball fet en el marc del Pla Estratègic, tant per la participació dels estaments convidats com per la feina dels professionals contractats; les seves conclusions que tindrem en uns mesos seran una eina per millorar el nostre rugby.
Fa un agraïment a l'Osona RC per l'exitosa organització de la trobada d’escoles, finalment explica el conveni amb Espartanos de l’Argentina, una iniciativa social implementada amb èxit en aquest país.
2- Nomenament de dos interventors entre els membres de l’assemblea assistents a la mateixa, que aprovaran i signaran l’acta, si s’escau, conjuntament amb el president i secretari de la Federació
Els designats per aquesta funció són els senyors Jose Luis Blanco del Gòtics RC i Domènec Rodríguez del RCL’H, agraïm a ambdós la seva col·laboració.
3- Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats corresponent a la temporada 2018 - 2019.
Davant la manca d’observacions i o preguntes es passa a la votació:
S’aprova la Memòria d’activitats de la temporada 2018 - 2019 per unanimitat.
4- Fixar el preu de les llicències per a la temporada 2019 - 2020.
El gerent explica que no hi ha variacions en aquest apartat i fa una presentació de l'anàlisi de la sinistralitat de les pòlisses i del funcionament del co-pagament dels parts d’urgències implementat aquest temporada.
S’aprova per unanimitat la proposta presentada:

CATEGORIA
SÈNIOR 30,00
S18, 16 i 14 25,00
ESCOLES 20,00
ENTRENADOR 30,00
DIRECTIU 30,00
TOUCH I VETERANS 15,00

 
5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pla general d’actuació per a la temporada 2019 - 2020.
Marc Sentís presenta la proposta comentant que és continuista amb l'excepció de la categoria femenina en què es presenten dues opcions segons la constitució de la DHB femenina i la modificació de la primera fase de les categories de formació per reduir la diferència entre els clubs. Per últim es comenta la novetat de la inclusió del Fénix de Saragossa participant a la primera fase de les categories S16 i S14, els partits disputats pel club aragonès sempre seran a casa del club català.
Hi ha una consulta al voltant de les categories de formació i la constitució dels grups, fa la explicació del rànking previst.
Pregunten la data del sorteig dels grups de Divisió d’Honor Catalana, que serà l'11 de juliol.
No hi ha més preguntes, es passa a votar la proposta que és aprovada per unanimitat.
 
6.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici econòmic del 1 de setembre de 2019 a 31 d’agost de 2020.
El gerent informa que el pressupost torna a presentar equilibri sense considerar subvenció per part de la Secretaria de l’Esport, en cas de rebre subvenció la Junta Directiva decidirà el destí de la mateixa per complir la seva tasca de promoció de nostre esport. No hi ha preguntes, es passa a la votació:
S’aprova per unanimitat el pressupost següent:
 

pressupostos assemblea 2019

7.- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels clubs:
Hi ha només una proposta presentada en temps i forma, el director tècnic del CEU fa la explicació i fonamentació de la mateixa que es divideix en quatre propostes. Desprès d’un intercanvi d’opinions al voltant de les mateixes es passa a votar per separat cadascuna:
Primera: Que hi hagi canvis il·limitats als partits de categories inferiors de competició, és a dir de S14 a S18.
4 a favor, 3 abstencions i 9 en contra
Segona: Que hi hagi canvis il·limitats als partits sènior masculí i femení tret de les màximes divisions, és a dir a Divisió d’Honor Catalana.
2 a favor, 0 abstencions i 14 en contra
Tercera: Que els jugadors inscrits a l’acta d’un partit de categories inferiors (S6 a S18) juguin com a mínim un 33% del partit. S14 serien 20 minuts i S16-18 serien 25 minuts.
2 a favor, 2 abstencions i 12 en contra
Quarta: Que la categoria S14 serveixi de pont entre l’escola i les categories de competició (S16-18) de tal manera que s’adapti progressivament al rugby a 15. La proposta és per tant que es jugui seguint el reglament de rugby gradual. Donar també l'alternativa que es podria introduir al S14 només a les divisions segona o inferior alliberant per tant la primera d'aquest reglament.
2 a favor, 0 abstencions i 14 en contra
 
8.-Torn obert de paraules:
Demana la paraula el representant del Lleida per exposar que el seu club ha fet arribar una proposta fora de termini però que vol posar en coneixement dels club per poder debatre i buscar la manera de posar-la en marxa la propera temporada. Es tracta de permetre participar a la categoria sènior als jugadors de segon any de S18, exposa que per alguns clubs representaria la manera de no perdre jugadors per no tenir suficients efectius per inscriure un S18.
El President li recorda que aquesta proposta ja la va presentar a la Junta Directiva i en aquella ocasió li ha dit que ell personalment està radicalment en contra per les conseqüències que pot representar, ja hem viscut l'experiència amb la categoria S20 fa tres temporades i va resultar perjudicial per al rugby català. Manifesta que la FCR te com a objectiu vetllar pels interessos del conjunt dels clubs i aquesta proposta no s’emmarca en aquesta línia.
Hi ha diverses intervencions, donant raons per no estar d’acord, tant per la part tècnica federativa com d’alguns clubs que proposen buscar alternatives a la problemàtica exposada però no considerant aquesta possibilitat impulsada pel Lleida. El representant del Lleida recorda que només volia deixar plantejada la proposta pel futur i que el club està obert a d’altres solucions que ajudin a no perdre jugadors en aquesta categoria.
El President agraeix la presència a tothom i dóna per finalitzada l’assemblea a les 21:30 hores.
Ignasi Planas Rivas, President
Alberto Gil Latorre, Secretari
Jose Luis Blanco Pérez, Interventor
Domènec Rodríguez Pérez, Interventor